Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026445
Spisová značka: 31K/5/2023
Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 4CoKR/75/2023-138


 Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Šiffalovič a členiek senátu JUDr.
Eleny Kúšovej a JUDr. Tatiany Pastierikovej, v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka:
GARANT-SPED, s.r.o., Pohraničná 7, 945 01 Komárno, IČO: 46 141 847, ktorého predbežným správcom je: Prvý
správcovský dom, k.s., sídlo kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, značka správcu S1131, na návrh navrhovateľa -
veriteľa: Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, IČO: 42 499 500, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, o odvolaní Slovenskej konsolidačnej, a.s., proti uzneseniu Okresného súdu Nitra č.k. 31K/5/2023-79
zo dňa 20. septembra 2023, takto
rozhodol


I. Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Nitra č.k.
31K/5/2023-79
zo dňa 20. septembra 2023 potvrdzuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v konaní podľa ZKR a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je prípustné (§ 198 ods. 1, veta tretia).
V Bratislave
 dňa 25.4.2024
JUDr. Dana Šiffalovič, predsedníčka senátu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1