Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026442
Spisová značka: 31K/36/2012
Okresný súd Nitra, v právnej veci vyhláseného na majetok úpadcu: AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom
Družstevná 792, 956 17 Solčany, IČO: 36 558 630, ktorého správcom je: JUDr. Richard Schwarz, so sídlom
kancelárie Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, IČO: 51 446 049, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 31K/36/2012-154 zo dňa 27.12.2012, na majetok úpadcu:
AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom Družstevná 792, 956 17 Solčany, IČO: 36 558 630,  z r u š u j e  po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v
Bratislave.

Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.

Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.5.2024
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1