Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026441
Spisová značka: 28K/11/2019
OZNAM


Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Mlkvy, nar. dňa 22.07.1978, trvalý
pobyt 941 35 Dubník 64, ktorého správcom je JUDr. Peter Bojda, so sídlom Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra -
Dražovce, uznesením č.k. 28K/11/2019 - 254 zo dňa 15.04.2024  z r u š i l  konkurz vyhlásený uznesením Okresného
súdu Nitra č.k. 28K/11/2019-8 zo dňa 18.11.2019 na majetok úpadcu Peter Mlkvy, nar. 22.07.1978, trvalý pobyt 941
35 Dubník 64,   z dôvodu, že nie sú predpoklady na konkurz.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2024
Okresný súd Nitra dňa 10.5.2024
JUDr. Monika Kublová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1