Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026439
Spisová značka: 31OdS/5/2024
Okresný súd Nitra, v konaní o oddlženie dlžníka: Miroslav Kamočai, nar. 28.07.1975, trvalý pobyt s. č. 241, Jasová,
zastúpený: Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o., sídlo Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 813
401, o návrhu dlžníka na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol


I. Súd poskytuje dlžníkovi: Miroslav Kamočai, nar. 28.07.1975, trvalý pobyt
s. č. 241, Jasová, ochranu pred veriteľmi.

II. Súd má medzinárodnú právomoc na začatie tohto insolvenčného konania
(poskytnutím ochrany pred veriteľmi v konaní o oddlžení) ako hlavného insolvenčného konania podľa čl. 3 ods. 1
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v účinnom znení.

III. Súd ustanovuje do funkcie správcu: Slovenská insolvenčná k.s., so
sídlom kancelárie Radlinského 106/5, 949 01 Nitra, značka správcu S1552.

IV. Súd ukladá dlžníkovi povinnosť zložiť na účet správcu preddavok na
paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500,- eur do 7
dní od výzvy správcu na zloženie preddavku.

V. Súd ukladá správcovi povinnosť okamžite informovať o vyhlásení
konkurzu na majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v účinnom znení známych zahraničných veriteľov dlžníka, t. j. veriteľov, ktorí
majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako v Slovenskej republike,
vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu, okrem II. výroku, odvolanie nie je prípustné (§
198 ods. 1 veta druhá ZKR).

Proti II. výroku tohto uznesenia môže na základe čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ odvolanie, ktoré možno odôvodniť iba tým, že súd nemal
medzinárodnú právomoc na začatie tohto insolvenčného konania (poskytnutím ochrany pred veriteľmi v konaní o
oddlžení) ako hlavného insolvenčného konania. Odvolanie (§ 196 ZKR v spojení so štvrtou časťou prvou hlavou
CSP) sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, za ktorý sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR), na Okresnom súde Nitra ako súde, proti
ktorého rozhodnutiu smeruje. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania stanovených v § 127 Civilného
sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).Za deň doručenia tohto súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci
deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR).

U tých osôb, ktorým sa toto uznesenie doručuje aj iným spôsobom ako jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, je
začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený s dňom jeho
doručenia formou zverejnenia v Obchodnom vestníka (§ 199 ods. 4, ods. 3, ods. 1 ZKR), za ktorý sa považuje
nasledujúci deň po faktickom zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR).

Okresný súd Nitra dňa 9.5.2024
Mgr. Filip Grznárik, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1