Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026436
Spisová značka: 2K/7/2021
Okresný súd Banská Bystrica v  právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu F & F Trading s. r. o., so
sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná 13, IČO: 45 720 134, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 32020/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Stela Chovanová, so
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 13, takto
rozhodol
     I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Stelu Chovanovú, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J.
Kozáčeka 13.

   II. U k l a d á   odvolanému správcovi    p o v i n n o s ť  do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

III. Z v o l á v a    schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na
deň 06. 06. 2024 o 9.00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1. poschodie Okresného súdu
Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5
ZKR
3.   Voľba veriteľského výboru
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.05.2024
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1