Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026435
Spisová značka: 2R/7/2009
Okresný súd Banská Bystrica v  právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka  FEROSTAV SLOVAKIA, s.r.o.,
so sídlom Nám. M.R. Štefánika 30, 977 01 Brezno, IČO: 36 627 887, takto
rozhodol
O d v o l á v a   JUDr. Ondreja Zachara, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 65/A z funkcie správcu
konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.05.2024
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1