Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026428
Spisová značka: 31K/66/2015
Mestský súd Košice vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SALE Trading, s.r.o., v konkurze, so
sídlom: Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 607 096, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Martin Galgoczy, so sídlom
kancelárie: M. R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1560, na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
takto
rozhodol
I. Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: SALE Trading,
s.r.o., v konkurze, so sídlom: Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 607 096, pre nedostatok majetku.


II. Nepriznáva  správcovi podstaty: JUDr. Martin Galgoczy, so sídlom
kancelárie: M. R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1560, odmenu z výťažku a ani náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Mestskom súde Košice, a to písomne, v prípade
listinnej podoby v troch vyhotoveniach.


Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Podľa ust. § 365 ods. 1 CSP, odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Mestský súd Košice dňa 10.5.2024
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1