Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026427
Spisová značka: 88K/3/2024

Upovedomenie o zrušení pojednávaniaVo veci


navrhovateľa v 1 rade:  start tel s.r.o., IČO: 50 857 533, so sídlom Šafárikova 21, 040 11 Košice,

navrhovateľa v 2 rade:  Martin Palla, nar. 10. februára 1990, bytom Trieda 1. mája 35, 052 01
Spišská Nová Ves,

navrhovateľa v 3 rade:  Radka Chabičovská, IČO: 488 57 335, s miestom podnikania Jurkovičova
256/13, 638 00 Brno, Česká republika,

proti dlžníkovi:   Eleonóra Gašková - ELEONÓRA, IČO: 14 346 974, s miestom
podnikania Pod vinicami 1277/10, 040 01 Košice,


o návrhu na vyhlásenie konkurzu


Vám oznamujeme, že pojednávanie určené na deň 22. mája 2024 o 08:10 hod. na tunajšom súde, pracovisko Tichá
21, Košice, v miestnosti č. dv.: 27B,

je zrušené z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.
Mestský súd Košice dňa 10.5.2024
Mgr. Jana Trnečková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1