Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026426
Spisová značka: 88K/3/2024

Mestský súd Košice v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: start tel s.r.o., IČO: 50 857 533, so sídlom Šafárikova 21,
040 11 Košice, navrhovateľa v 2. rade: Martin Palla, nar. 10. februára 1990, bytom Trieda 1. mája 35, 052 01 Spišská
Nová Ves, navrhovateľa v 3. rade: Radka Chabičovská, IČO: 488 57 335, s miestom podnikania Jurkovičova 256/13,
638 00 Brno, Česká republika, všetci navrhovatelia práv. zast.: GOREJ Legal, s.r.o., IČO: 47 231 939, so sídlom
Krmanova 14, 040 01 Košice, proti dlžníkovi: Eleonóra Gašková - ELEONÓRA, IČO: 14 346 974, s miestom
podnikania Pod vinicami 1277/10, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I. Ustanovuje dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Bc. Filip Balla, so
sídlom kancelárie: Hlavná 24, 040 01 Košice, zn. správcu: S1936.

II. Ukladá predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie
tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:

- posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú
vedené v účtovníctve dlžníka,
- uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
- zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na
vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
- uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to
neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania (§ 203a ods. 3 ZKR).


Mestský súd Košice dňa 10.5.2024
Mgr. Jana Trnečková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1