Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026421
Spisová značka: B1-32K/13/2022
Mestský súd Bratislava III  v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ELBIOPELET s.r.o., so sídlom
Gorazdova 34, 811 04 Bratislava, IČO: 46 923 462, správcom ktorého je: INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlom
kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1768, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu,
takto
rozhodol


            Súd ako príslušný orgán ukladá správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlom kancelárie Kopčianska 10,
851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1768, úpadcu: ELBIOPELET      s.r.o., so sídlom Gorazdova 34, 811 04 Bratislava,
IČO: 46 923 462, záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty pod
súpisovými položkami 1 - 10 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 150/2022 zo dňa 04.08.2022:

Hnuteľné veci:

1. Spevnené plochy a komunikácie SO 02-02, súpisová hodnota: 40 485,00
Eur
2. Oplotenie, súpisová hodnota: 1 404,00 Eur
3. Peletovacia linka, súpisová hodnota: 40 000,00 Eur
4. Separátor, súpisová hodnota: 20 000,00 Eur
5. Čerpadlo digestátu, súpisová hodnota: 1 000,00 Eur
6. Čerpadlo fugátu, súpisová hodnota: 2 000,00 Eur
7. Pásová sušiareň, súpisová hodnota: 100 000,00 Eur
8. Studňa, súpisová hodnota: 2 000,00 Eur
9. Konštrukcia na aluminiovú cisternu, súpisová hodnota: 1 000,00 Eur

Nehnuteľná vec:

10. Stavba - Výrobná oceľová hala, postavená na pozemku parc. č. 1799/55,
súpisné číslo 4227, katastrálne územie Gabčíkovo, číslo listu vlastníctva: 5911, súpisová hodnota: 120 805,00 Eur.
(ďalej spolu ako „Predmet speňaženia“)
spoločne v rámci ponukového konania ako podstatnú časť majetku v súlade s postupom uvedeným v ust. § 92 ods. 1
písm. d) ZKR a to za nasledovných podmienok:
- Predmet speňaženia bude predaný za najvyššiu ponuku. V prípade ak
dôjde k stretu najvyšších ponúk, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá;
- oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v
Obchodnom vestníku;
- lehota na predkladanie ponúk bude do 15 dní od zverejnenia oznamu v
Obchodnom vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;
- záujemcovia sú povinní zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške
50.000 EUR. Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Úpadcu najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota
na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka
bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy. V
prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých
zmluvných podmienok záujemcom uhradená záloha prepadne v prospech podstaty Úpadcu;
- otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii Správcu na
adrese: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava;
- vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 7 dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk;
- Správca v lehote 7 dní od vyhodnotenia ponúk oznámi záujemcovi s
víťaznou ponukou výsledok ponukového konania a vyzve ho, aby do 10 dní uzavrel kúpnu zmluvu.
- Správca si v podmienkach ponukového konania vyhradí právo odmietnuť
jeden alebo všetky návrhy a ponukové konanie zrušiť;
- V prípade, že ponukové konanie bude neúspešné, či už z dôvodu
nedoručenia žiadnej záväznej ponuky (návrhu) do ponukového konania, prípadne z dôvodu odmietnutia záväznej
ponuky zo strany Správcu alebo z dôvodu zmarenia ponukového konania zo strany víťazného záujemcu, zorganizuje
správca opakované ponukové konanie za rovnakých podmienok ako v I. kole ponukového konania, pričom ponukové
konanie môže organizovať opakovane až do momentu speňaženia majetku v takto zorganizovanom ponukovom kona
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Mestský súd Bratislava III dňa 9.5.2024
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1