Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026420
Spisová značka: B1-4K/2/2020
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CAMAIEU SLOVAKIA s. r. o., so
sídlom Obchodná 43-49, 811 06 Bratislava, IČO: 44 146 647, správcom ktorého je: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom
kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, zn. správcu: S 1182, o žiadosti správcu o udelenie súhlasu, takto
rozhodol
Súd udeľuje správcovi: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, zn. správcu: S 1182, súhlas
s uzatvorením komisionárskej zmluvy s obchodnou spoločnosťou Digital People a.s., so sídlom Rozkošného 1058/3,
Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 281 97 071, na predaj hnuteľného súboru majetku úpadcu, a to
predajom majetku iným vhodným spôsobom, za podmienok a v súlade s predloženým návrhom správcu a ukladá
správcovi povinnosť o výsledku speňaženia písomne informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Mestský súd Bratislava III dňa 10.5.2024
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1