Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026419
Spisová značka: B1-32K/3/2020

Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Zakál, so sídlom:
Záhradnícka 606/30, 946 19 Číčov, nar.: 29.11.1968, t. č. ÚVTOS a ÚVV Ilava, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav
Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 1581, o odvolaní z funkcie
správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a : JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu:
S 1581, z funkcie správcu úpadcu: František Zakál, so sídlom: Záhradnícka 606/30, 946 19 Číčov, nar.: 29.11.1968, t.
č. ÚVTOS a ÚVV Ilava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§198 ods.1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Mestský súd Bratislava III dňa 15.4.2024
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1