Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026418
Spisová značka: B1-4K/63/2014
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dareq s.r.o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1436, o návrhu:
Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767, na vstup do konkurzného
konania, takto
rozhodol
                 Súd  p o v o ľ u j e  vstup nového veriteľa: Východoslovenská
energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767, v rozsahu prihlásenej pohľadávky
pôvodného veriteľa zapísanej v Zozname pohľadávok pod č. 159/1-159/93 v celkovej výške 24.894,65- Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Mestský súd Bratislava III dňa 6.5.2024
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1