Obchodný vestník 94/2024 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 16.05.2024
R045203
Spisová značka: 32CbR/105/2023
Oznámenie o zrušení spoločnosti.

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného  súdu  Nitra
č.  k.  32CbR/105/2023-16 zo dňa 22.03.2024 zrušil obchodnú spoločnosť   KarlVa s.r.o., so sídlom Bitúnková 13, 940
01 Nové Zámky, IČO: 51 864 444, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.
57028/N.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2024.
Okresný súd Nitra dňa 10.5.2024
JUDr. Tatiana Muziková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1