Obchodný vestník 94/2024 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 16.05.2024
R045200
Spisová značka: 32CbR/98/2023
Oznámenie o zrušení spoločnosti.

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného  súdu  Nitra
č.  k.  32CbR/98/2023-18 zo dňa 22.03.2024 zrušil obchodnú spoločnosť   DALIJAMA s.r.o., so sídlom Orechová
492/14, 951 76 Tesárske Mlyňany, IČO: 50 753 185, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro,
vložka č. 42836/N.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2024.
Okresný súd Nitra dňa 10.5.2024
JUDr. Tatiana Muziková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1