Obchodný vestník 94/2024 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 16.05.2024
R045197
Spisová značka: 28CbR/100/2023
Oznámenie


Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra
č. k. 28CbR/100/2023-20 zo dňa 22.03.2024 zrušil obchodnú spoločnosť Hamza Development & Investments s. r. o.
so sídlom Farská 8, 949 01 Nitra, IČO: 53 962 371, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súd Nitra, v oddiele:
Sro, vložke č. 55106/N.
Okresný súd Nitra dňa 10.5.2024
JUDr. Monika Kublová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1