Obchodný vestník 94/2024 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 16.05.2024
R045196
Spisová značka: 28CbR/93/2023
Oznámenie


Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra
č. k. 28CbR/93/2023-20 zo dňa 21.03.2024 zrušil obchodnú spoločnosť Long Future s.r.o., so sídlom Námestie
Kossutha 3087, 945 01 Komárno, IČO: 50 745 867, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro,
vložka č. 52477/N.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.04.2024.
Okresný súd Nitra dňa 10.5.2024
JUDr. Monika Kublová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1