Obchodný vestník 94/2024 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 16.05.2024
R045195
Spisová značka: 28CbR/85/2023
Oznámenie


Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra
č. k. 28CbR/85/2023-18 zo dňa 29.02.2024 zrušil obchodnú spoločnosť WORLD TRADE PLUS,  s. r. o., so sídlom
Budovateľská 1409/39, 945 01 Komárno, IČO: 45 322 406, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
odd. Sro, vložka č. 54580/N.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2024.
Okresný súd Nitra dňa 10.5.2024
JUDr. Monika Kublová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1