Obchodný vestník 94/2024 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 16.05.2024
R045194
Spisová značka: 43CbR/75/2023
Mestský súd Košice v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti:
Interactive Design s.r.o., so sídlom Štúrova 8, Košice - mestská časť Juh 040 01, IČO: 45 389 888, zapísanej v
obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 25008/V, podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015
Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len C.m.p.), zverejňuje Oznámenie o zrušení spoločnosti. Uznesením
Mestského súdu Košice zo dňa 13.03.2024, č.k. 43CbR/75/2023-15, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti.
Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2024. Podľa ust. § 309e C.m.p., ak rozhodnutie súdu o
zrušení spoločnosti nadobudlo právoplatnosť, súd zverejní oznámenie o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku.
Mestský súd Košice dňa 10.5.2024
JUDr. Katarína Matfiaková, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1