Obchodný vestník 94/2024 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 16.05.2024
R045193
Spisová značka: 43CbR/76/2023
Mestský súd Košice v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti:
JIMM spol. s r.o., so sídlom Osloboditeľov 428/37, Košice 040 17, IČO: 36 591 769, zapísanej v obchodnom registri
Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 16403/V, podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
mimosporový poriadok (ďalej len C.m.p.), zverejňuje Oznámenie o zrušení spoločnosti. Uznesením Mestského súdu
Košice zo dňa 12.03.2024, č.k. 43CbR/76/2023-16, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti. Predmetné
uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2024. Podľa ust. § 309e C.m.p., ak rozhodnutie súdu o zrušení
spoločnosti nadobudlo právoplatnosť, súd zverejní oznámenie o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku.
Mestský súd Košice dňa 10.5.2024
JUDr. Katarína Matfiaková, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1