Obchodný vestník 94/2024 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 16.05.2024
R045192
Spisová značka: B1-32CbR/128/2019
MESTSKÝ SÚD BRATISLAVA III
OZNAMUJE,
že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti Pool-for-fun s. r. o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 45 949
352, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 70395/B, zverejňuje
oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti v zmysle ustanovenia § 309g Civilného mimosporového poriadku.

Ak v lehote šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebude veriteľom zrušenej obchodnej spoločnosti,
osobou, ktorá má právo na likvidačný zostatok, alebo iným orgánom alebo osobou dotknutou zrušením spoločnosti,
podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu
výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, obchodná spoločnosť bude
vymazaná z obchodného registra.
Mestský súd Bratislava III dňa 6.5.2024
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1