Obchodný vestník 94/2024 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2024
K026496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chorvát Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Svätoplukova 959 / 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1971
Obchodné meno správcu: KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu: Ružinovská 42, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 24OdK/18/2024 S1704
Príslušný konkurzný súd: Mestský súd Bratislava III
Spisová značka súdneho spisu: 24OdK/18/2024
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Mestského súdu Bratislava III, č. k.: 24OdK/18/2024 zo dňa 27.02.2024, zverejneným v Obchodnom vestníku 55/2024 vydanom dňa 18.03.2024 pod zn. K015115, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Martin Chorvát, nar. 21.03.1971, trvalý pobyt Svätoplukova 959/8, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov   a súčasne bol do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie Ružinovská 42, 821 02 Bratislava, IČO: 47 752 785, značka správcu: S 1704, (ako správca úpadcu v súlade s ustanovením § 28 ods. 3)  zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Mestskom súde Bratislava III, č. k. 24OdK/18/2024, že

dňa 07.05.2024, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:

Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 02215759,  ktorý si v konkurznom konaní prihlásil prihlášku pohľadávky:

Spolu vo výške: 260,00 EUR

 

Táto pohľadávka v celkovej výške 260,00 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 07.05.2024.

 

V Bratislave, dňa 09.05.2024

KRIVANKON k.s.,

Mgr. Peter Vančo – komplementár

Správca S 1704

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1