Obchodný vestník 65/2024 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 03.04.2024
G000026
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci na synergickú podporu produktívnych investícií v znení dodatku č.
1
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1