Obchodný vestník 64/2024 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 02.04.2024
G000024
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na
podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska v znení dodatku č.
1
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1