Obchodný vestník 50/2024 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 11.03.2024
G000020
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra  1, 812 35 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Environmentálny fond
Sídlo: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Environmentálny fond
Sídlo: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci na výrobu tepla z OZE
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1