Obchodný vestník 43/2024 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 29.02.2024
G000014
Poskytovateľ pomoci: Sociálna poisťovňa
Sídlo: Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Sociálna poisťovňa
Sídlo: Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Sociálna poisťovňa
Sídlo: Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a
potravinárskom priemysle v znení Dodatkov č. 1 a 2 - SA.111988 (2024/N)
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1