Obchodný vestník 13/2024 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 18.01.2024
G000008
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska 4 - 6, 816 43 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska 4 - 6, 816 43 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska 4 - 6, 816 43 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci na podporu reintegrácie na trh práce ohrozených skupín č. ŠP
SVHZ - 1/2024
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1