Obchodný vestník 11/2024 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 16.01.2024
G000007
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy z prostriedkov Plánu
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1