Obchodný vestník 1/2024 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 02.01.2024
G000002
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na
podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov
Európskej únie v znení dodatku č. 1
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1