Obchodný vestník 1/2024 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 02.01.2024
G000001
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo: Štefanovičova  5, 817 82  Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy  44/a, 827 15 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Daňový úrad Bratislava
Sídlo: Ševčenkova  32, 850 00 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Daňový úrad Trnava
Sídlo: Hlboká  8/1, 917 65 Trnava
Vykonávateľ pomoci: Daňový úrad Nitra
Sídlo: Damborského  5, 949 01 Nitra
Vykonávateľ pomoci: Daňový úrad Trenčín
Sídlo: K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
Vykonávateľ pomoci: Daňový úrad Žilina
Sídlo: Janka Kráľa  2, 010 01 Žilina
Vykonávateľ pomoci: Daňový úrad Banská Bystrica
Sídlo: Nová  13, 974 04 Banská Bystrica
Vykonávateľ pomoci: Daňový úrad Prešov
Sídlo: Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Vykonávateľ pomoci: Daňový úrad Košice
Sídlo: Železničná  1, 041 90 Košice
Vykonávateľ pomoci: Úrad pre vybrané hospodárske subjekty
Sídlo: Radlinského 37, 817 73 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci na poskytnutie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach
strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo v zmysle oddielu 2.8
Dočasného krízového a prechodného rámca
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1