Obchodný vestník 243/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 21.12.2023
G000076
Poskytovateľ pomoci: Slovak Investment Holding, a. s.
Sídlo: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Slovak Investment Holding, a. s.
Sídlo: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Finančný sprostredkovateľ
Sídlo: - -, - -
Zverejňuje/vyhlasuje: SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI PODĽA ODDIELU 2.1. DOČASNÉHO KRÍZOVÉHO A
PRECHODNÉHO RÁMCA NA POSKYTNUTIE POMOCI PODNIKOM VO FORME
ZÁRUKY A ODPUSTENIA ČASTI ISTINY (ZÁRUČNÝ NÁSTROJ NA PODPORU MSP A
ĎALŠÍCH VYBRANÝCH PRIORÍT 1) V ZNENÍ DODATKU Č.1
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1