Obchodný vestník 243/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 21.12.2023
G000075
Poskytovateľ pomoci: Fond na podporu umenia
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Fond na podporu umenia
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Fond na podporu umenia
Sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1