Obchodný vestník 242/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 20.12.2023
G000072
Poskytovateľ pomoci: Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Výskumná agentúra
Sídlo: Plynárenská 7/a, 821 09 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9
Plánu obnovy a odolnosti SR v znení dodatku č. 1
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1