Obchodný vestník 242/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 20.12.2023
G000070
Poskytovateľ pomoci: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Sídlo: Cukrová 14/2272, 851 01 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Sídlo: Cukrová 14/2272, 851 01 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Sídlo: Cukrová 14/2272, 851 01 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci  poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 3
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1