Obchodný vestník 241/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 19.12.2023
G000065
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží v prípadoch, kedy
zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát v znení dodatkov č. 1 a 2
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1