Obchodný vestník 240/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 18.12.2023
G000058
Poskytovateľ pomoci: Výskumná agentúra
Sídlo: Plynárenská  7/A, 821 09 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Výskumná agentúra
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Výskumná agentúra
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 3
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1