Obchodný vestník 239/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 15.12.2023
G000057
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja pre rozvoj  obranných spôsobilostí
SR a obranného priemyslu SR podľa  medzirezortného podprogramu 06E0I - Výskum a
vývoj na podporu obrany štátu
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1