Obchodný vestník 233/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 07.12.2023
G000055
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej rebubliky
Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci na podporu miestnej infraštruktúry s cieľom integrácie služieb
ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1