Obchodný vestník 225/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 27.11.2023
G000051
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska 4 - 6, 816 43 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska 4 - 6, 816 43 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo: Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci SVHZ na podporu poskytovania príspevkov na opatrovateľskú
službu ako súčasť systémovej zmeny opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 1/2023
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1