Obchodný vestník 225/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 27.11.2023
G000049
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: -
Sídlo: - -, - -
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti
dezinformáciám v znení dodatku č. 1
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1