Obchodný vestník 224/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 24.11.2023
G000046
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova  4195/25, 811 09 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova  4195/25, 811 09 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova  4195/25, 811 09 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia v znení dodatku č. 1,
dodatku č. 2 a dodatku č. 3
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1