Obchodný vestník 213/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 08.11.2023
G000038
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Zverejňuje/vyhlasuje: Schému štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na
podporu uskladňovania elektriny...
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1