Obchodný vestník 187/2023 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 02.10.2023
G000027
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma štátnej pomoci na podporu výroby elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov
energie, vrátane uskladňovania z prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1