Obchodný vestník 177/2023 Verejné vyhlášky Deň vydania: 18.09.2023
Vydržanie – vyzývacie uznesenie
Y000088
Spisová značka: 10Vyd/3/2022
Okresný súd Nové Zámky v právnej veci navrhovateľov: v 1. rade: Ján Mészáros, rodený Mészáros, nar. 11.04.1969,
trvale bytom Komjatice, Nitrianska 47, v 2. rade: Gabriela Mészárosová, rodená Krajčovičová, nar. 27.12.1966, trvale
bytom Komjatice, Nitrianska 47, právne zastúpení: JUDr. Ema Zacharová, advokát, s.r.o. Forgáchova bašta 5676/7,
Nové Zámky, IČO: 47 237 023 a pri ďalších účastníkoch konania: Obec Komjatice, Nádražná 97, Komjatice, IČO: 30
89 94, Zoltán Udvardy (manželka Anna, rodená Vojteková), zastúpený: Slovenský pozemkový fond, Bratislava,
Búdkova 36, IČO: 17 335 345, Anna Udvardyová (rodená Vojteková), zastúpená: Slovenský pozemkový fond,
Bratislava, Búdkova 36, IČO: 17 335 345, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, Námestie SNP
8 - ako správca lesného pozemku, IČO: 36 038 351, Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdkova 36, IČO: 17
335 345 o potvrdení vydržania, takto

rozhodol
Súd v y z ý v a na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k
nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v obci Komjatice, katastrálne územie Komjatice, ktoré vznikli na základe
geometrického plánu číslo 247/2022 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 1009/3, 1009/6 zo dňa
02.10.2022, ktorý vyhotovil Attila Bédi a úradne overil Okresný úrad Nové Zámky katastrálny odbor dňa 18.10.2022
pod číslom 1549/22 a to k novoutvorenej parcela C-KN 1009/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 126 m2, ktorá
vznikla odčlenením dielu 1 vo výmere 15m2 od E-N parcely číslo 806/1, odčlenením dielu 4 vo výmere 35m2 od E-N
parcely číslo 1009/3 a odčlenením dielu 5 vo výmere 76m2 od E-N parcely číslo 1009/4 a k novoutvorenej parcela C-
KN 1009/6 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 95 m2, ktorá vznikla odčlenením dielu 2 vo výmere 14 m2 od E-N
parcely číslo 806/1 , odčlenením dielu 3 vo výmere 64m2 od E-N parcely číslo 1009/3 a odčlenením dielu 6 vo
výmere 17m2 od E-N parcely číslo 1009/4 a to v lehote do 31.03.2024.

Odôvodnenie:
1. Navrhovatelia v 1. rade a v 2. rade doručili Okresnému súdu Nové Zámky
návrh
na začatie konania o potvrdení vydržania k nehnuteľnostiam, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia
(ďalej aj sporné nehnuteľnosti).

2. Navrhovatelia v 1. rade a v 2. rade v ňom uviedli skutočnosti, ktoré podľa
ich
názoru majú preukazovať nadobudnutie vlastníckeho práva k sporným nehnuteľnostiam vydržaním ku dňu
20.08.2012 a v tomto smere poukázali na množstvo listinných dôkazov, ktoré boli pripojené k návrhu.

3. Podľa § 359f ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový
poriadok
(ďalej len ako "CMP") vo vyzývacom uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení
vydržania na súde, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, a to do dňa, ktorý súčasne určí.

Podľa § 359f ods. 4 CMP vyzývacie uznesenie okrem výzvy podľa odseku 2
obsahuje označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a stručný opis skutočností, ktoré osvedčujú,
že navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu
vydržaním.

Podľa § 359c ods. 2 CMP účastníkmi konania je a) navrhovateľ, b) ten, kto má v
čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo
vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka, c) správca lesného pozemku, a d)
Slovenský pozemkový fond.

Podľa § 359h ods. 1 CMP námietky môže podať a) účastník konania podľa §
359c ods. 2 písm. b) a jeho právny nástupca, b) ten, koho vecné právo k nehnuteľnosti môže byť tvrdeným vydržaním
inak dotknuté a jeho právny nástupca, c) účastník konania podľa § 359c ods. 2 písm. c) alebo písm. d), alebo, d) iná
osoba.

Podľa § 359h ods. 2 CMP, námietky sa podávajú na súde, ktorý vo veci koná v prvej
inštancii. Námietky podané osobou uvedenou v odseku 1 písm. a) sa považujú za podané včas, ak sú doručené
súdu, ktorý vo veci koná v prvej  inštancii, najneskôr do vydania uznesenia o potvrdení vydržania.

Podľa § 359h ods. 3 CMP v námietkach okrem všeobecných náležitostí podania musí osoba, a) uvedená v odseku 1
písm. a) a b) opísať skutočnosti, ktoré osvedčujú, že má k nehnuteľnosti vecné právo, ktoré môže byť vydržaním
dotknuté; ak ide o právneho nástupcu osoby uvedenej v odseku 1 písm. a) a b), v námietkach opíše aj skutočnosti,
ktoré osvedčujú, že je jej právnym nástupcom, b) uvedená v odseku 1 písm. c) osvedčiť, že vydržaním môžu byť
dotknuté práva k nehnuteľnosti, ktorú táto osoba podľa osobitných predpisov spravuje, alebo práva osôb, ktoré podľa
osobitných predpisov zastupuje, a c) uvedená v odseku 1 písm. d) osvedčiť skutočnosti, ktoré vyvracajú, že
navrhovateľ splnil predpoklady nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu vydržaním.

Podľa § 359h ods. 4 CMP, súd bez nariadenia pojednávania uznesením odmietne námietky, ktoré boli podané
oneskorene, alebo ktoré neobsahujú náležitosti podľa odseku 3.

4. Z dôvodu, že navrhovatelia v 1. rade a v 2. rade podľa § 359f ods. 1 CMP 
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Nové Zámky dňa 5.9.2023
Mgr. Marián Hatala, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1