Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R106698

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: OJSEM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41719/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná 4094/68, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 50 511 939

DEŇ ZÁPISU: 04.10.2016

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 41719 / N
Deň zápisu: 04.10.2016,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 27.08.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 28CbR/15/2022 - 47 zo dňa 23.08.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.08.2023, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti OJSEM s.r.o., so sídlom Diaľničná 4094/68, 949 01 Nitra, IČO: 50 511 939, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41719/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1