Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R106697

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ALPEA, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19744/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kráľa 47, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 408 646

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2002

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 19744 / N
Deň zápisu: 14.11.2002,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 31K/49/2013-1072 zo dňa 08.08.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.08.2023, bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 19744/N sa v y m a z u j e dňom 13.09.2023 obchodná spoločnosť ALPEA, spol. s r.o., so sídlom J. Kráľa 47, 949 01 Nitra, IČO: 36 408 646.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1