Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Prešov - Výmazy
R106790

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Konečný užívateľ výhod s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43152/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 5113/4, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 51 263 165

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2017

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro
Vložka: 43152 / P
Deň zápisu: 19.12.2017,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 03.02.2023

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 03.02.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1