Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Výmazy
R106644

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: PAPES SLOVAKIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26874/T

SÍDLO:  Názov obce: Dolná Streda 789, PSČ: 925 63 

IČO: 46 028 421

DEŇ ZÁPISU: 02.02.2011

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro
Vložka: 26874 / T
Deň zápisu: 02.02.2011,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 10.09.2023

Právny dôvod zrušenia: Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1