Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Trnava - Výmazy
R106641

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: M.B. fans s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25324/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jachtárska 7240/37, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 45 429 219

DEŇ ZÁPISU: 30.03.2010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro
Vložka: 25324 / T
Deň zápisu: 30.03.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 10.09.2023

Právny dôvod zrušenia: Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1