Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Výmazy
R106729

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ZVARMONT - PLUS Žilina, spol. s r.o., v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13214/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 23/5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 09 

IČO: 36 401 919

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2001

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka: 13214 / L
Deň zápisu: 12.11.2001,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: HOTEL FITT, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 18, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 09 , IČO 43 853 081

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 20.01.2023

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 20.01.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 11.09.2023, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2023 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, na základe predloženej schválenej konečnej správy o priebehu likvidácie a tiež na základe predloženej schválenej účtovnej závierky sa obchodná spoločnosť s obchodným menom ZVARMONT – PLUS Žilina, spol. s r.o., v likvidácií, so sídlom Orgovánová 23/5, 010 09 Žilina, IČO: 36 401 919 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 13.09.2023 V Y M A Z Á V A.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1